Make your own free website on Tripod.com

Adat-istiadat Minangkabau

sambungan... dari hal 2

 

 

 

II. Nagari Ampek

Nagari Ampek terdiri dari :
a. Taratak
b. Dusun
c. Koto
d. Nagari


a. Taratak :
     Tempat mula-mula didiami nenek moyang kita untuk tempat beberapa orang anggota keluarga memulai "manatak". Selanjutnya "taratak" itu dijadikan tempat berkehidupan secara bersama yang sifatnya jauh dari sederhana.

b. Dusun :
    Pada mulanya taratak dengan taratak lain yang mempunyai hubungan baik satu dengan yang lain mulai menyusun kesatuan keluarga yang jumlahnya sangat terbatas sekali. Dalam hal ini telah dimulai membuat rumah secara sederhana sekali, begitupun sumber-sumber penghidupan telah  muali dilaksanakan secara tetap.

c. Koto :

   Dusun-dusun  yang tadinya terpencar-pencar, kemudian dengan persetujuan bersama dilakukan pengelompokan yang dihubungkan dengan tali keturunan secara adat yang dimulai dengan pemufakatan yang bulat (sakato). Maka tempat yang telah diperoleh dengan cara  pemufakatan bersama ini disebutlah "koto". Dalam hal ini masyarakatnya telah mulai berkembang maju, yaitu telah mulai bekerja membuat sawah ladang dan irigasi secara bersama-sama.

d. Nagari :
Beberapa koto, yang biasanya terdiri dari tiga kelompok koto, dijadikan satu. Yang pernah ditemui adalah Kepala Koto, Tengah Koto, Ikua koto. Ketiga koto ini disusun menjadi satu kesatuan hukum yang disebut "nagari" yang disebut dalam ketentuan adat :
          
Kok ketek balingka tanah
           Jikok gadang balingkuang aua
           Nagari bapaga undang
           Kampuang bapaga buek
           Kampuang baumpuak
           Suku ba joroang

 


 III. Kato-Kato Adat Ampek

    
a. Kato Mufakat
     b. Kato Pusako
     c. Kato Dahulu Batapati
     d. Kato Kamudian Kato Bacari


a. Kato Mufakat

          
Kato surang dibulati
           Kato basamo dipaiyokan
           Duduak surang basampik-sampik
           Duduak basamo balapang-lapang

           Baiyo jo adiak
           Batido-tido jo kakak
           Dibulekkan kato jo mufakat
           Bulek baru digolekkan
           Picak baru dilayangkan
           Saciok bak ayam
           Sadanciang bak basi
           Bulek indak basuduik
           Picak indak basandiang
           Tapauik balantak
           Takuruang bakunci


b. Kato Pusako :
    dalam ketentuan Adat :


         
Mamahek manuju barih
          Tantang bana lubang ka tambuak
          Malantiang manuju pangka
          Tantang bana buah ka rareh
          Manabang manuju pangka
          Tantang bana ruweh ka rabah


Artinya meletakkan sesuatu hendaklah pada tempatnya, menurut mungkin dan patut adanya.

c. Kato Dahulu Batapati
    sesuatu hasil mufakat yang telah disepakai bersama menjadi suatu keputusan, tetapi belum sempat untuk dilaksanakan karena sesuatu dan lain hal. Apabila telah tiba waktunya untuk dilaksanakan, maka pelaksanaan tersebut haruslah sesuai dengan Adat tentang Kato dahulu batapati :


         
Suri tagantuang batanuni
          Luak taganang basauak
          Kayu batakuak barabahkan
          Janji babuek batapati

         Titiak buliah ditampuang
         Maleleh buliah dipalik
         Satitiak buliah dilauikkan
         Sakapa buliah digunuangkan


d. Kato Kamudian Kato Bacari

   Setiap persoalan yang telah dimufakati pada mulanya, tetapi belum mencapai keputusan, kemudian datang suatu hal yang menghalangi maka permufakatan itu ditunda waktunya. Setelah sampai pada waktu yang telah ditentukan, timbul pemikiran baru yang lain yang lebih baik dari  pada yang sudah. Tanpa mengubah prinsip, maka dicari kata yang baru dalam hal ini. Maka yang demikian disebut "Kato kemudian kato bacari".

IV.  Hukum Ampek
a. Hukum ilmu: sesuatu yang dihukum dengan ilmu
b. Hukum sumpah : sesuatu yang dihukum dengan bersumpah
c. Hukum kurenah : sesuatu yang dihukum dengan fi'il
d. hukum perdamaian : sesuatu yang dihukum secara berdamai

 

V. Undang Ampek
a. Undang-undang Luak


         
Luak ba-pangulu
          Rantau barajo


b. Undang-undang Nagari


         
Basasok bajarami
          Bapandam bapakuburan
          Balabuah batapian
          Barumah batanggo
          Basawah baladang
          Bakorong bakampuang
          Babalai bamusajik


c. Undang-undang dalam nagari


         
Salah ditimbang hutang babaia
          Salah ambiak mangumbali
          Salah cotok malantiangkan
          Salang mangumbali
          Alek bapanggia mati bajirambok
          Barek samo dipikua, ringan samo dijinjiang
          Nan elok bahimbauan
          Nan buruak bahambauan

 

d. Undang-undang duo puluah :


Dua belas dari undang-undang ini disebut "tuduah nan bakatangguangan" Atinya sesuatu yang bisa menjadikan seseorang dituduh mengerjakan suatu kejahatan, yaitu :


      1. Anggang lalu atah jatuah
      2. Pulang pagi babasah-basah
      3. Bajalan bagageh-gageh
      4. Kacondongan mato urang banyak
      5. Dibao ribuik, dibao angin
      6. Dibao pikek, dibao langau
      7. Tasidorong jajak manurun
      8. Tatukiak jajak mandaki
      9. Bajua bamurah-murah
    10. Batimbang jawab ditanyoi
    11. Lah bauriah bak sipasin
    12. Lah bajajak bak babakiek


Kalau kiranya yang dua belas macam ini salah satu telah ditemui pada diri seseorang dalam satu kejadian yang sifatnya kesalahan, maka seseorang itu telah dapat dituduh.
Delapan macam dari undang-undang dua puluh tersebut disebut di dalam adat Minangkabau "cemooh nan bakaadaan". Artinya bila seseorang yang dituduh melakukan kejahatan telah lengkap pembuktiannya, seperti :


    13. Dago-dagi mambari malu
    14. Sumbang salah laku parangai
    15. Samun saka tagak di bateh
    16. Umbuak umbi budi marangkak
    17. Curi maliang taluang dindiang
    18. Tikam-bunuah parang badarah
    19. Sia baka sabatang suluah
    20. Upeh racun batabuang sayak

 

VI. Cupak Duo
Cupak dalam adat adalah ukuran dan takaran untuk penakar makanan yang tidak boleh dilebihi dan dikurangi, apabila dipakai untuk jual beli.
Cupak ini terbagi dua macam :
 
   a. Cupak usali (asli)
    b. Cupak buatan

 

a. Cupak Usali
    Nan disabuik cupak duo baleh taia, gantang nan kurang duo limo puluah, yakni peraturan adat dibuat oleh nenek moyang kita Dt. Perpatiah Nan Sabatang dan Dt. Katumanggungan. Gantang nan kurang duo limo puluah adalah sifat-sifat yang berhubungan dengan Allah dan Rasul. Cupak duo baleh taia dan gantang kurang duo limo puluah ini di Minangkabau tidak dapat diubah.
 

Cupak usali adalah peraturan-peraturan yang telah kita teima turun-temurun tentang adat Minangkbau yang berhubungan dengan gelar pusako (soko), harta pusaka, undang-undang pergaulan di Minangkabau, tentang penyelesaian sengketa, soal sosial, keamanan, dan sebagainya, dan peraturan dalam adat  yang kita sebut adat basandi syarak,  syarak basandi Kitabullah, adat nan kawi, syarat nan lazim. Cupak usali itu yang sebenarnya adalah kata kiasan, maksudnya peraturan-peraturan yang asli tentang adat dan syarak, yang tidak dapat ditambah dan dikurangi.
 

Cupak papaek gantang piawai,  cupak duo baleh taia, gantang kurang duo limo puluah. Cupak duo baleh taia ini disebut juga cupak nan anam ka ateh, anam ka bawah, yakni enam hal yang bersangkutan dengan perdata, dan enam yang bersangkutan dengan pidana. Gantang kurang duo limo puluah, adalah 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil pada Allah, dan 4 sifat yang wajib pada Rasul, 4 sifat yang mustahil pada Rasul, sehingga berjumlah 50 kurang dua, satu harus pada Allah, satu harus pada Rasul

 

b. Cupak buatan :
Persekutuan yang memberi lazat bagi sagalo hati manusia. Artinya peraturan-peraturan yang dibikin oleh cupak buatan ialah peraturan adat dalam satu nagari. Peraturan itu memberikan kelazatan dalam pergaulan masyarakat, sebab kalau sudah dapat dilaksanakan akan membawa hasil  yang baik dalam hubungan satu dengan yang lainnya.

 

Cupak Tiruan :
Ialah hawa nafsu yang  diharuskan bagi hati setengah manusia. Artinya adalah keinginan yang dipunyai oleh sebagian orang karena dalam keinginan yang dimaksud itu tidak semua orang menyukainya, adakalanya lantaran tidak ada kesanggupan untuk memiliki keinginan tersebut, dan adakalanya lantaran tidak adanya kesukaan terhadapnya.

 

Cupak nan piawai :
Adalah suatu pekerjaan di dalam masyarakat untuk mencapai kehidupan yang sempurna dan pergaulan yang baik serta kebutuhan hidup yang diridhai oleh Allah SWT.
Cupak nan piawai ialah memenuhi kebutuhan hidup yang suatu penghidupan yang dapat mengahsilkan sesuatu untuk kebutuhan sehari-hari.

 

VII. Ukua Jangko Di dalam Adat Minangkabau
Menurut adat Minangkabau ada beberapa ketentuan yang menjadi ukuran dan hinggaan yang harus diamalkan oleh setiap orang, untuk mencapai tujuan secara baik di dalam kehidupan bergaul. Ketentuan tersebut dinamakan "ukua jangko" yang terdiri delapan macam.


a. Nak Luruih Rantangan Tali


          
Supayo jan manyimpang kiri jo kanan
           Luruih manantang barih adat
           Mangarek tantangan ukua

Artinya :
Selalulah di dalam kehidupan ini berlaku lurus dan benar, dan jangan menyimpang dari ketentuan yang berlaku di dalam masyarakat (adat, syarak, undang-undang).

b. Nak tinggi naiakkan budi
          
Mancari jalan kabanaran
           Supayo jan kalangkahan
           Tagak jan tasundak
           Malenggang ndak tapampeh
           Batutua jo lunak lambuik
           Lunak bak santan jo tanguli
           Suatu karajo nan lalu salasai sajo.

Artinya :
Selalulah bergaul dengan baik sesama manusia, yang tua dihormati, yang kecil dikasihi, sama besar bersaudara, dan berkatalah dengan lemah lembut, dan bergaullah dengan sopan hormat menghormati.

c. Nak haluih baso jo basi
         
Jan barundiang basikasek
          Jan bakato basikasa
          Jan bataratak bakato siang
          Mahariak mahantam tanah
          Jan babana ka pangka langan
          Usah ba-utak ka ampu kaki.

          Pandai maagak maagiahkan
          Budi baiak baso katuju
          Muluik manih kacindan murah.

Artinya :
Bergaullah penuh sifat ramah tamah, sopan dan santun, hormat menghormati sesamanya, yang senantiasa mencerminkan  tingkah laku yang berlandaskan budi luhur.

d. 
Nan elok lapangkan hati
          
Mancari jalan kabaikan
          
Nan dapek suluah nan tarang
           Mampunyai saba jo ridha
           Sarato hemat dan cermat

Artinya :
Selalulah di dalam bergaul mempunyai sifat lapang hati dan sabar, tenang dan beribawa, tetapi  tegas dan bijaksana, serta mempunyai sifat malu di dalam diri, dan hati-hati.

e. Nak taguah paham dikunci
          
Jan taruah bak katidiang
           Jan baserak bak anjalai
           Kok ado rundiang ba nan batin
           Patuik baduo jan batigo
           Nak jan lahia didanga urang

Artinya :
Yang terlalu lyoal, selalu menyimpan rahasia yang patut dirahasiakan. Bertindak dan berbuat penuh kebijaksanaan.

f. Nak Mulia tepati janji
           
Kato nan bana ka dipegang
            Walau bak mano sangkuik pauik
            Asa indak  mahambek bana
            Namun janji batapati juo

Artinya :
Kalau ingin dimuliakan atau jadi orang yang mulia, selalulah menepati janji yang telah dijanjikan, klecuali mendadak datang halangan.

 

g. Nak labo bueklah rugi
           Namuah bapokok babalanjo
           Namuah bajariah bausaho
           Marugi kito dahulu
           Dek ujuik yakin manjalankan
           Lamo lambek tacapai juo

Artinya :
Berusahalah selalu untuk kebutuhan hidup sehingga mencapai keuntungan yang wajar. Dan setiap keuntungan yang ingin hendak dicapai senantiasa menghendaki pengorbanan.

h. Nak kayo kuat mancari
         
Namuah bajariah bausaho
          Namuah bapokok babalanjo
          Asa lai angok-angok ikan
          Asa lai jiwo-jiwo patuang
         
Nan tidak dicari juo.
Artinya :
Setiap kesenangan dan kekayaan serta kebahagiaan biasanya dapat dicapai oleh seseorang, terlebih dahulu dengan membanting tulang dan memeras keringat.

Kalau sekiranya ukua jangko yang delapan macam tersebut dapat dilaksanakan oleh seseorang dalam hidup ini secara perorangan maupun secara bermasyarakat, maka bertemulah menurut kaedah adat :


           
Kok mamahek lah dalam barih
            Kok batanam di dalam paga


Tetapi kalau sekiranya tidak dilaksanakan, juga adat mengatakan :


           
Bakato bak balalai gajah
            Bicaro bak katiak ula
            Babicaro kapalang aka
            Bapikia saba tak ado
            Bailimu kapalang paham
            Rumah tampak jalan tak tantu
            Angan lalu paham tatumbuak
            Aka panjang itikad salah
            Ukua sampai jangko alah sudah
            Hari tibo hukuman jatuah
            Di akhirat sajo mangkonyo tahu
            Tuhan sandiri manantukan
            Jalan dialiah dek rang lalu
           Cupak dirubah rang manggaleh.

 

 

END

 

 

 

kutipan dari :  * H.H.H. Dt. Rajo Penghulu

                     * Gufron

 

 

 

 kembali ke halaman  <  1  2  3  >                                          

Kritik dan saran klick disini....
 
  
 

Home | Profile | Story | Curhat | Ingin Tahu | Dengerin Musik | Buku Tamu

2004 (C) COPYRIGHT SYALDA